** **

ประวัติความเป็นมาตำบลหนองฮี

        
 ประวัติความเป็นมา

            
บรรพบุรุษของชาวหนองฮี  เป็นชาวเผ่าภูไทยอพยพจากเมืองอ่างคำ (แขวงคำม้วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) อพยพข้ามแม่น้ำโขงมาอยู่ที่บ้านป่าติ้ว
  บริเวณบ้านนางิ้ว อำเภอปลาปากในปัจจุบัน  แล้วอพยพมาอยู่ที่บ้านไผ่ล้อม บริเวณทางทิศใต้บ้านนายอ ตำบลนางาม   อำเภอเรณูนครในปัจจุบัน และต่อมาอยู่บ้านไผ่ล้อม 
  ได้ไม่นานได้เกิดโรคระบาดขึ้น  จึงพากันย้ายหนีความเจ็บป่วยมาตั้งอยู่ที่บ้านเหล่าป่าผาง  บริเวณริมน้ำห้วยแคน ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของบ้านโพนทัน หมู่ ที่ 3
  ตำบลหนองฮีซึ่งไม่ไกลจากที่เดิมมากนัก  หลังจากอยู่บ้านเหล่าป่าผางได้ไม่นาน ก็เกิดโรคระบาดขึ้นอีก  จึงได้พากันอพยพมาอยู่ที่บ้านโพธิ์ไทร บริเวณบ้านผักอีตู่ หมู่ 5    ตำบลหนองฮีในปัจจุบัน  เมื่ออยู่บ้านโพธิไทรได้ประมาณ  25  ปี  ก็เกิดโรคห่า (ผีปอบ) อาละวาดอย่างหนักจึงปรึกษากันระหว่างผู้ใหญ่ และตกลงกันว่าต้องย้ายบ้าน
  อีกครั้งหนึ่ง  ซึ่งได้เลือกเอาบริเวณหนองน้ำแห่งหนึ่ง  มีลักษณะยาวรีไปทางทิศเหนือ (ปัจจุบันปรากฎ
เป็นหนองน้ำหลังตลาดสดหนองฮี) แล้วย้ายหมู่บ้านมาที่บริเวณ
  หนองน้ำนี้  จึงตั้งชื่อหมู่บ้าน ตามน้ำนี้ว่า  "หนองฮี" มาจนถึงปัจจุบัน  ในการย้ายหมู่บ้านนี้ได้แตกออกเป็นหลายส่วน  ส่วนหนึ่งแยกไปทางบ้านกุงโกน  อีกส่วนย้าย
  ไปทางบ้านโคกสูง (ตำบลโคกสูง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม) 


                  ตำบลหนองฮี อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ประกอบไปด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่   
                  
หมู่ที่ 1      บ้านหนองฮี                 ผู้ใหญ่บ้าน นายนิยม กิมาลี
                  หมู่ที่ 2      บ้านหนองฮี                 กำนัน นายสุทิศ คงอยู่
                  หมู่ที่ 3      บ้านโพนทัน                ผู้ใหญ่บ้าน นายสนั่น  บุดดา
                  หมู่ที่ 4      บ้านจรุกเตย                 ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน พรมแก้ว
                  หมู่ที่ 5      บ้านผักอีตู่                   ผู้ใหญ่บ้าน นางทรงภพ ไกยฝ่าย
                  หมู่ที่ 6      บ้านกุงโกน                 ผู้ใหญ่บ้าน นายวัฒนา คงอยู่
                  หมู่ที่ 7       บ้านหนองกกคูณ       ผู้ใหญ่บ้าน นายบัวบาน พุทธสาวงค์
                  หมู่ที่ 8       บ้านนาสะเดา             ผู้ใหญ่บ้าน นายธีระพงษ์ เทพพงค์
                  หมู่ที่ 9       บ้านโพนทันกลาง      ผู้ใหญ่บ้าน นายสมาน คำกรฤชา
                  หมู่ที่ 10      บ้านกรุงใหม่              ผู้ใหญ่บ้าน นายสนอง แขวงเมือง
                  หมู่ที่ 11      บ้านหนองฮี               ผู้ใหญ่บ้าน นายสัจจา มุลเมือง
                  หมู่ที่ 12      บ้านหนองฮี               ผู้ใหญ่บ้าน นายชาติสยาม สมบัติกำไร