** **

 นายไตรสมุทร  จันทร์ศรีเมือง
นายก อบต.หนองฮี
น.ส.คนัชชนันท์ อิสริยาภิญโญโชติ
เลขานุการนายก อบต
.

 

 
นายชนะชัย ไตรผล
รองนายก อบต.
นายกนก แสงผา
รองนายก อบต.